جدید ترین مقاله ها و نرم افزارها

با سلام خدمت شما دوستان گرامی از امروز شما می توانید همه مقالات ،نرم افزارها،برنامه های مختلف ،فایل های پی دی اف و غیره را در این سایت به قیمت فقط 1000 تومان برای تمامی فایل ها و برنامه ها دانلود نمایید 09134121388 03135550179 03135573252 در صورت داشتن پیشنهاد می توانید به صورت 24 ساعته به این ایمیل پیام بزنید آدرس ایمیل b.behroz@gmail.com لطفا قبل از خواندن این مطالب به این نکات توجه نمایید بخش لینک ها را حتما تماشا کنید با انواع کسب و کار ها در اینترنت آشنا شوید باز هم با تشکر ....

نظرسنجی سایت

به نظر شما بهترین رشته در کامپیوتر چیست

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 72
  • بازدید دیروز : 80
  • بازدید کل : 255420

پیوند ها

نظرسنجی سایت

قسمت شانزدهم

در این حالت نمیدانیم که آیامجددا به حالت اولیهی خود بر میگردد یا اینکه تا پاره شدنادامه خواهد داشت.حالا پس از 13,7 میلیارد سال از آن واقعه، طول موج اینامواج به طول کهموجها رسیده است. یعنی بین یک میلیمتر تایک متر. ما میتوانیم با در دست داشتن و یا محاسبهی امواجاولیهی بلافاصله پس از مهبانگ و مقایسهی آن امواج بامیکروموجهای بدست آمده، ...

قسمت پانزدهم

اجسام سیاه از نظر فیزیکی اجسامی هستند که تمامی نور راجذب میکنند و هیچ نوری از خود ساطع نمیکنند. حفرههایسیاه و انرژی سیاه بدین دلیل سیاه نامگذاری شدهاند. نور چیزبسیار جالبی است. ما یک قناری را به چندین رنگ قرمز،زرد، آبی و مثلا قهوهای میبینیم در حالیکه بایستی بدانیم که مارنگهائی را میبینیم که قناری ندارد. پس قناری همه رنگها راروی پر ...

قسمت چهاردهم

چنانکه مشاهده میکنید در جهان بسته مجموع زوایای یکمثلث بیش از 180 درجه و در جهان صاف یا مسطح برابر با180 درجه و در جهان زین اسبی یا باز کمتر از 180 درجهاست. ابتدا به نظر میرسد که این اشکال چه ربطی به موضوعدارد. ولی اگر فیزیکدان خوبی باشید بایستی فراموش نکنید کهبردباری را پیشه کنید. در ادامهی موضوع خواهیم فهمید کهچقدر این اشکال برای ...

قسمت سیزدهم

حالا زمان حال کهکشانها را روی زمان گذشتهیشان با مبداءمثلا کهکشان راه شیری ما منطبق میکنیم. شکل بدستمیآید. آن نقطهی آبی که هیچ همزادی در کنارش نیستکهکشان راه شیری و مرجع ماست.چنانکه از شکل  بر میآید دو چیز در اینجا اساسی است.یکی اینکه اگر هر نقطهای را بجای کهکشان راه شیریبگذاریم به همان نتیجهی بالا میرسیم. چنانکه بنظر میرسدهمهی ...

قسمت دوازدهم

وی به این واقعیت دست یافتکه ستارگانی که تحت گرانش خود اسیر شده و تا به حد صفردرهم میریزند، این اسارت ادامه خواهد داشت. یعنی اینکهابعاد اجسام تا بحد صفر میرسند 14 و 15 . ولی اگر قدری انصافرا رعایت کنیم این اندیشهی آخری تا حدود بزرگی مدیونفیزیکدان بزرگ هندی سوبراهمانیان چاندراسهخار( Chandrasekhar Subrahmanyan ) 16 است. وی میدانستکه هستهی مرکزی یک ...

قسمت یازدهم

هنوز هم از اثر آنانفجار مهیب که آنرا بسال 1949 بیگبنگ ) Big Bang ( ویابه فارسی م هبانگ نامیدند، جهان منبسط میشود. اولین کسیکه این انفجار را که آغاز جهان را اعلام میکرد بیان داشت،جرج گاموف George Gamow 12 فیزیکدان روسی آمریکائی بود. وی اولین کسی هم بود که فیزیک را به زبانساده با کتاب یک، دو، سه بینهایت 2 به جهانیان عرضه کرد.حال پرسش آغازین اینست ...

قسمت دهم

من عمدا در اینجا از برخورد فلسفهی مدرن که از کوهنKuhn Thomas شروع شده است و بیشتر به این میپردازدکه: "تغییر تئوریهای علمی دائمی است." تنها به این بسنده می-کنم که کوهن معتقد است که پیشرفتهای علمی تنها بوسیلهیانقلابات علمی بظهور میپیوندد. زمانیکه یک الگوواره )کهآنرا پارادایم مینامد( به بحران میرسد. الگووارهای جدید جایآنرا میگیرد که ادامه ...

قسمت نهم

اوکاشا بخوبی نشان میدهد که پژمردن گلدان حقیقتی است کهتوضیح داده میشود.مردن گیاه زیر یک حقیقت عمومی پوشانده میشود. این همانقانون همهپوشی است که چند خط پیش از آن نام بردیم. ولی آیادر فیزیک میتوان از این قانون عمومی استفاده کنیم؟ این یکسئوال ویژهای است. چرا که هنوز ما به قانونی عمومی دستنیافتهایم تا به مدل کارل همپل اتکا کنیم. مثلا ...

قسمت هشتم

قطر این دایره به پیرامونش کمتر از عدد پی خواهد بود. چراکه قطر دایره روی قوس نیمکره قرار گرفته است و خطیمنحنی میباشد. در حالیکه در فضای لوباچفسکی این نسبتبزرگتر است.برای دکارت همهی اینها توضیح جهانی است که ساخت ذهنخود او بود. چرا که پیش از نیوتن پا به جهان گذاشته بود. بدانجهت نظمی که در آثار کانت است در آثار دکارت نیست. هرچند که دکارت ...

قسمت هفتم

جهان فیزیک قدیمی در اندیشههای داهیانهی نیوتن به اوج خودمیرسد. تمامی کائنات مرتب و منظم در سرجایشان هستند.ولی هرچیزی که به اوج خود برسد آغاز فرودش فرا رسیدهاست. این اندیشه هم با بحران عظیمی که به پایههای آن نشانهگرفته شده بود، فرو ریخت. نه تنها بنیان فیزیکی و مکانیکیآن اندیشه فرو ریخت، بلکه بنیان فلسفی آن نیز نابود شد. زمانو جهان ...

قسمت ششم

همین شکل دایرهوار در پیش ارسطو، در پیکرهی کل مسیحیتجزو کاملترین شکلهای هندسی شناخته میشود. این بینش بهاین نتیجهگیری پایان مییابد که تمام جرمهای آسمانی بایستیحرکت دایروی داشته باشند. این نوع تفکر بقول جیمز جینزSir James Jeans تا گالیله Galileo Galilei و کپرنیکوسNicolaus Copernicus ادامه مییابد. و حتی بقول دیویدبودانیس David Bodanis تا میشل فارادی iii Michael ...

قسمت پنجم

دانشمندان و فیلسوفان قدیم میدانستند که نیروهائی این تغییر وتحولات را در پدیدههای دور و بر ما ایجاد میکنند. ولی گاهیبی دانشی آنها باعث میشد که این تغییر و تحولات را بهعاملی بیرونی، مانند بازوی هرکول در پرتاب دیسک و گاهیبه ماهیچههای اسب در کشیدن گاری نسبت دهند. ولی گاهی همآن حرکت آنقدر بزرگ و یا کوچک و یا درک نشدنی بود که بهعامل ...

قسمت چهارم

جهان کهنه و جهان نوفرق اساسی جهان کهنه و جهان نو در این است که در جهانکهنه ما از نادانی دچار بهت و سرگشتگی میشدیم ولی درجهان نو از دانائی اندک. این دو با هم فرق بسیار اساسی وکیفی دارند. افتراق ایندو در وجود آگاهی کم و یا ناآگاهینیست. بلکه آن اندیشههایی است که از پس لرزههای این تفاوت ناشی میشوند.انسانهای اولیه زیر جور طبیعت زندگی ...

قسمت سوم

ویرجینیا وولف حال و گذشته و آینده بهم میریزند. یعنی زمانی منفی و صفر و مثبت خواهیم داشت. این شاید از نظر احساسی گویای بسیاری از غلیانهای روانی درون انسان باشد. ولی از نظر انطباق با واقعییات و پدیدههای روزمره سردرگم است. ما در فیزیک زندگی روزمره، زمان حال نداریم. چرا که زمان حال برای ما، زمان گذشته برای برخی و زمان آینده برای کسان ...

قسمت دوم

جوابی با دقت بسیار بالا ولی نه کاملا دقیقی چون جوابهایزنبرگ و ختم شدن به اصل عدم قطعیت باشد.فلسفهی کانت تمامی زور خود را زد تا اینکه بتواند قوانیننیوتن را جمعبندی کند ولی عاجز ماند. چرا که خود نیوتن هممیدانست که یک جای قضیه لنگ است. اما جوابگوئی اصولنیوتنی به عمده مسائل فیزیک و مکانیک راه را برای اندیشیدنبه اینکه این اصول در ...

قسمت یک

زمان، مکان، جهان واقعی و جهان مجازیاندیشیدن به زمان و مکان و اینکه این دو چه مفهومی برای مادارند، تاریخی طولانی دارد. در این کتاب مرور کوچکی بهتاریخ و فلسفهی زمان و مکان خواهد شد. هر چند که اینجانبنه فیلسوف هستم و نه تاریخدان، ولی علاقهای که به ایندوبخش از اندیشهی بشری دارم و مفاهیمی که ایندو شاخه ازاندیشه برای ما به ارمغان ...


نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (پیشنهاد ویژه برای کسانی که دارنده موبایل های آیفون هستند و نمی توانند از نرم افزار اندروید لانگنشایت بهره ببرند) ( این نرم افزار، نرم افزاریست که در موسسه گوته در تهران به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد ) اگر با زبان آلمانی سرو ...

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a این فایل شامل یک سری نمونه سوال فاینال تاپ ناچ فاندامنتال a می باشد. ...

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 (سطح مدیوم)

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 (سطح مدیوم)

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 آزمون دله DELE (که مخفف کلمه‌های Diplomas de Español como Lengua Extranjera می‌باشد) یک گواهی مدرک زبان اسپانیایی است که پس از امتحان رسمی آن که در ایران توسط کانون زبان برگزار می‌گردد از طرف مؤسسه سروانتس (Instituto Cervantes) به داوطلبان ارائه می‌گردد. ...

کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما

کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما

ویژه داوطلبان: 1- آزمون کاردانی به کارشناسی (تمامی رشته ها) 2- آزمون کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها) 3- آزمون دکترا (تمامی رشته ها) 4- و کلیه داوطلبان انواع تافل ها (دفترچه ای، کامپیوتری و اینترنتی) 5- نیز مناسب برای داوطلبان کنکور فرمت: pdf تعداد صفحات: 208 با خیال آسوده خرید ...

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه

این کتاب، دستور زبان هلندی را به فارسی ساده به شما می آموزد. از این کتاب کمک بگیرید و دانش زبان خود را بالا ببرید. زبان هلندی فقط یک ابزار ارتباطی نیست. زبان هلندی شما را یاری می دهد تا دیگران را درک کنید. اگر هلندی شما خوب باشد، دیگران گفته شما را درست می فهمند و احساستان ...

فلش کارت های ترکی استانبولی

فلش کارت های ترکی استانبولی

فلش کارت های تصویری ترکی استانبولی با معنی فارسی - بیش از 2000 لغت، جمله و اصطلاحات ترکیه ای - آیا میدانستید قدرت حفظ کردن لغات یک زبان خارجی به همراه تصویر اون لغت، چند برابر بیشتر میشود؟ - شامل اصطلاحات و قواعد مهم و کاربردی زبان ترکی استانبولی ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

مجموعه آموزشی زبان آلمانی با جنی برای سطح A1 با

مجموعه آموزشی زبان آلمانی با جنی برای سطح A1 با

German Lessons With Jenny (A1) مجموعه که در این پست برای شما قرار می دهیم، مجموعه یادگیری زبان آلمانی با جنی برای سطح مبتدی (A1) می باشد. جنی ، مدرس زبان آلمانی، در این مجموعه 56 قسمتی به آموزش زبان آلمانی از مبتدی ترین سطح می پردازد. این نکته قابل ذکر هست که داشتن دانش زبان انگلیسی برای ...

کتاب پی دی اف صرف افعال روسی

یادگیری فعل های زبان روسی . صرف 555 فعل روسی در تمامی زمانها . به همراه مثال و اصطلاحات مربوط به آن فعل . فعل های بی قاعده فرمت: pdf تعداد صفحات: 673 تصویری از کتاب: ...

دانلود کتاب دختری که ماه را نوشید (The girl who drank the moon

دانلود کتاب دختری که ماه را نوشید (The girl who drank the moon

The Girl Who Drank the Moonby Kelly Barnhill Genre: Fantasy Rating: 4.19/5 language: English format: PDF , EPUB Every year, the people of the Protectorate leave a baby as an offering to the witch who lives in the forest. They hope this sacrifice will keep her from terrorizing their town. But the witch in the forest, Xan, is kind and gentle. She shares her home with a wise Swamp Monster named Glerk and a Perfectly Tiny Dragon, Fyrian. Xan rescues the abandoned children and ...

4000 لغات رایج انگلیسی (شش جلد کتاب)

4000 لغات رایج انگلیسی (شش جلد کتاب)

کتاب 4000 لغت رایج زبان انگلیسی که پر کاربردترین لغت ها را در برمی گیرد ، می تواند برای زبان آموزان عزیز بسیار کمک کننده باشد. این مجموعه که از 6 جلد تشکیل شده ، تقریبا 95% از مکالمات عادی و حتی نیمه تخصصی زبان انگلیسی را پوشش می دهد. شیوه متعارف این سری از کتاب ها دقیقاً به فرم ...

کتاب عبری بیاموزیم (آموزش زبان عبری)

کتاب عبری بیاموزیم (آموزش زبان عبری)

-آموزش زبان عبری در 23 درس - آموزش به زبان فارسی - آموزش قواعد و مکالمه - با تلفظ لغات عبری - 68 صفحه pdf کانال آموزش زبان عبری در تلگرام: https://t.me/hebri_amuzesh ...

لغتنامه تصویری روسی انگلیسی با تلفظ

لغتنامه تصویری روسی انگلیسی با تلفظ

کتاب دیکشنری تصویری روسی انگلیسی با تلفظ pdf 362 صفحه تصاویری از کتاب: ...

کتاب گرامر کامل زبان اسپانیایی سطح مقدماتی

کتاب گرامر کامل زبان اسپانیایی سطح مقدماتی

کتاب گرامر زبان اسپانیایی سطح مبتدی A1-A2 - گرامر اسپانیایی در قالب 32 درس - تمرین ها و سوالات برای هر درس (به همراه جواب تمرین ها در صفحات آخر کتاب) پی دی اف 172 صفحه تصاویری از کتاب: کانال تلگرام آموزش زبان اسپانیایی: https://t.me/bonitalengua ...

کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی با تلفظ کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی اولین کتاب آموزشی و راهنمای سفر به کشورهای روسی زبان می باشد که تاکنون در ایران تآلیف شده است.این کتاب شامل نکات دستوری زبان روسی و ه مکالمات و اصطلاحات روز مره روسی به همراه راهنمای کامل ...

آموزش Speaking تافل

آموزش Speaking تافل

در ابتدا پیشنهاد می شود که قبل از هر چیز، بسته «همه چیز درباره تافل» را حتما مطالعه نمایید. جهت ورود به این صفحه از لینک زیر استفاده کنید: همه چیز درباره تافل بسته ی Speaking: این بسته شامل ۴ بخش کتاب های آموزشی اسپیکینگ (Books for Speaking)، آموزش نحوه ی پاسخ دهی به سوالات ...

2000 لغت مهم در زبان اسپانیایی

2000 لغت مهم در زبان اسپانیایی

دو هزار لغت مهم و پرکاربرد در زبان اسپانیایی به همراه مثال هایی در جمله برای هرلغت. و با ترجمه انگلیسی پی دی اف 1200 صفحه حجم: 28 MB کانال تلگرام آموزش زبان اسپانیایی: https://t.me/bonitalengua ...

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری)

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری)

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری) کتاب های صوتی داستان های کوتاه اسپانیایی. داستان ها را گوش کنید و همزمان متن داستان را هم بخوانید! روشی بسیار مفید و موثر در یادگیری زبان اسپانیایی 293 داستان که فایل صوتی هر کدام به طور میانگین 8 دقیقه میباشد mp3 - pdf ...

نمونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 (مبتدی)

نمونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 (مبتدی)

مونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 آزمون دله DELE (که مخفف کلمه‌های Diplomas de Español como Lengua Extranjera می‌باشد) یک گواهی مدرک زبان اسپانیایی است که پس از امتحان رسمی آن که در ایران توسط کانون زبان برگزار می‌گردد از طرف مؤسسه سروانتس (Instituto Cervantes) به داوطلبان ارائه می‌گردد. این ...

کتاب دیکشنری تصویری آکسفورد اسپانیایی انگلیسی

-- کتاب دیکشنری تصویری آکسفورد انگلیسی - اسپانیایی -- -کیفیت بالای تصاویر و نوشته ها با قابلیت زوم - فرمت: pdfتعداد صفحات: 306حجم: 668 مگابایت تصاویری از کتاب: ...

کتاب 501 فعل اسپانیایی. صرف افعال به همراه مثال

کتاب صرف 501 فعل مهم اسپانیایی صرف فعل ها در تمامی وجه ها و زمان ها مناسب برای یادگیری قواعد صرف فعل در زبان اسپانیایی فرمت کتاب: pdf تعداد صفحات: 730 تصاویری از کتاب: ...

نصرت اسپانیایی

نصرت اسپانیایی

مجموعه کامل آموزش زبان اسپانیایی به شیوه نصرت آموزش زبان اسپانیایی نصرت در حال حاضر از معروفترین و محبوبترین مجموعه های آموزش زبان اسپانیایی به فارسی در ایران است. بسته آموزش زبان اسپانیایی به روش نصرت ، زبان اسپانیایی را از مقدماتی تا پیشرفته به شما آموزش می دهد. ...

کتاب پی دی اف 4000 اصطلاح اسپانیایی

کتاب چهار هزار اصطلاح اسپانیایی به همراه ترجمه و معادل انگلیسی اصطلاح ها ...

آموزش صوتی زبان رومانیایی

هفت ساعت مکالمات mp3 فارسی-رومانیایی حجم: 91 مگابایت ...

فلش کارت های اسپانیایی

فلش کارت های اسپانیایی

فلش کارت های تصویری یرای یادگیری و به خاطر سپردن لغات اسپانیایی با استفاده از این فلش کارت ها لغات ضروری زبان اسپانیایی را سریع و راحت یاد بگیرید. قابل پرینت بیش از 1000 واژه ضروری همراه با معادل های دقیق فارسی ...

نرم افزار صرف افعال ایتالیایی

نرم افزار صرف کننده افعال ایتالیایی برای سیستم ویندوز .نصب آسان و بدون نیاز به کرک و رجیستر . برنامه ای خوب و کاربردی برای یادگیری صرف افعال در زبان ایتالیایی تصویر محیط نرم افزار ...

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

Deutschland von Oben مجموعه ای که در این پست خدمت زبان آموزان عزیز عرضه می گردد، مجموعه مستندی Deutschland von Oben یا آلمان از بالا ( با زبان و زیرنویس آلمانی) می باشد. در این مجموعه ها که در 2 فصل 3 قسمتی ( مجموعا 6 قسمت ) تولید شده است، به معرفی دیدنی ها و جذابیت های آلمان پرداخته شده است. از ...

مجموعه ای ارزشمند از اخبارهای tagesschau از کانال Das

مجموعه ای ارزشمند از اخبارهای tagesschau از کانال Das

tägliche Nachrichten همانطور که می دانید در بین تمام برنامه هایی که از شبکه های مختلف در هر کشوری پخش می شود، شبکه های خبر و گوینده ها در این شبکه ها از یک سطح زبان استاندارد استفاده می کنند و ملزم به استفاده از تمام قواعد موجود در آن زبان هستند. مجموعه ای که در این پست قرارداده ...

مجموعه آموزشی زبان آلمانی برای نوآموزان Deutsch für

مجموعه آموزشی زبان آلمانی برای نوآموزان Deutsch für

مجموعه آموزشی زبان آلمانی برای نوآموزان Deutsch für Anfänger در 45 قسمت مجموعه ای که هم اکنون در اختیارتان می گذاریم، مجموعه Deutsch für Anfänger یا زبان آلمانی برای نوآموزان می باشد. در این مجموعه از ابتدایی ترین جملات در زبان آلمانی مانند سلام (Hallo) یا اسم من ... است (Mein Name ist ) تا ...

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی در 35

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی در 35

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی همانطورکه تمام زبان آموزان تا کنون متوجه آن شده اند، یکی از سخت ترین قسمت زبان آلمانی بخش درک شنیداری یا Hören می باشد. به همین دلیل یا زبان آموزان باید در محیطی قرار بگیرند که مجبور به استفاده از زبان آلمانی شوند یا اینکه با ...

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز که به این وب سایت وارد شده اند از حضور شما در این وب سایت متشکرم با تشکر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما